greylag goose family in misty pond

Greylag Goose Family in Misty PondNIKON D7000 (420mm, f/8, 1/160 sec, ISO 360)
Greylag goose family swimming in a misty pond near Castricum, NL.